Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεωv

Στις 03/02/22 δημοσιεύτηκε στη σελίδα greece20.gov.gr η επίσημη απόφαση για την ένταξη της Δράσης 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος digitalsme.gov.gr και μελετήστε την Πρόσκληση, για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αίτησης.

Από τις 22/06/22 λειτουργεί επίσημα η πλατφόρμα εγγραφής για τους Προμηθευτές (merchants.digitalsme.gov.gr) και τους Δικαιούχους (beneficiary.digitalsme.gov.gr) του προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” της δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ”.

Δικαιούχοι Επιδότησης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιδοτούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • Απασχολούν έως 250 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και θα επιδοτούνται αναλογικά με το μέγεθος της εταιρείας.

Δείτε την ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία) και μονάδα μέτρησης την ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας). Η μονάδα ΕΜΕ ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.

Ύψος επιδότησης σύμφωνα με το μέγεθος της εταιρείας

Επιδοτείται το 90% της καθαρής δαπάνης με το μέγιστο όριο να διαμορφώνεται ανάλογα το μέγεθος της εταιρείας όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

(Α)(Β)(Γ)(Δ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΜέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ€900,00€1.000,0090%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ€1.800,00€2.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 210 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ€3.600,00€4.000,0090%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ€5.400,00€6.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 325 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ€9.000,00€10.000,0090%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ€10.800,00€12.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 440 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ€13.500,00€15.000,0090%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ€18.000,00€20.000,0090%

Χρονική διάρκεια προγράμματος

 • Αιτήσεις συμμετοχής:
  • Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ψηφιακή πλατφόρμα από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
  • Οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ψηφιακής πλατφόρμα από από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 έως  και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers:
  • Για Δικαιούχους της Κατηγορίας 1: μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
  • Για Δικαιούχους των Κατηγοριών 2,3 και 4: μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Αντικείμενο επιδότησης προγράμματος ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ

Σκοπός της δράσης είναι να επιδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίησή τους. Συγκεκριμένα αφορούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, τα συστήματα τηλεργασίας, την επιχειρηματική αναλυτική, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, τις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, την τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, τα συστήματα κυβερνοασφάλειας, τις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τα υποδείγματα και το λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες: Τυποποιημένα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, διατίθενται προς πώληση (perpetual licensing) ή παρέχονται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας (as a service) και έχουν δηλωθεί στο Πρόγραμμα. (Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για όσα προϊόντα έχουν εγκριθεί από το Φορέα).

Συμπληρωματικές υπηρεσίες: Προαιρετικές υπηρεσίες που παρέχονται συμπληρωματικά με τα βασικά ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες, συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή/αξιοποίησή τους και ανήκουν σε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών (βλ. τον παρακάτω πίνακα). Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες δε χρειάζεται να εγκριθούν προτού συμπεριληφθούν σε μία επιδοτούμενη λύση και συνοδεύουν το βασικό ψηφιακό προϊόν/υπηρεσία. Για κάθε μία από αυτές αντιστοιχεί συγκεκριμένο ποσοστό επιδότησης επί της συνολικής δαπάνης (βλ. τον παρακάτω πίνακα).

(Α) Κωδικός(Β)
Θεματική Ενότητα
[Γ]
Κατηγορία προϊόντος/ υπηρεσίας
[Δ]
Ελάχιστες απαιτήσεις & πληροφορίες
[E]
Μέγιστο Επιδοτούμενο Ποσό
Β.00.01Συμπληρωματικές
Υπηρεσίες
Εγκατάσταση,
παραμετροποίηση,
ρύθμιση προϊόντος
Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών εργαλείων (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση≤ 30%
επί της συνολικής επιδότησης
Β.00.02Συμπληρωματικές
Υπηρεσίες
Ενημέρωση, εκπαίδευσηΠαροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στα βασικά εργαλεία (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση≤ 10%
επί της συνολικής επιδότησης
Β.00.03Συμπληρωματικές
Υπηρεσίες
Συμβουλευτική υποστήριξη
για τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό
Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού≤ 10%
επί της συνολικής επιδότησης

Προτάσεις SK Innovative

Εμπορική Διαχείριση/Cloud ERPΔιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων/Cloud CRMΔιαχείριση Μισθοδοσίας
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων HRMSΗλεκτρονική ΤιμολόγησηeCommerce
Ex-VanΛύσεις Microsoft Office 365Cloud Sevices

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις

Θα χρειαστεί να γνωρίζεται τον αριθμό ΕΜΕ, τον κύκλο εργασιών και τον τζίρο για τις χρήσεις 2021, 2020, 2019

Όπου έχει εφαρμογή.